ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6 (Test Blueprint)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)
วิชาภาษาไทย | วิชาภาษาอังกฤษ | วิชาวิทยาศาสตร์ | วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาสังคมศึกษา (เฉพาะ ม.6)

>>> ระดับชั้น ป.6

>>> ระดับชั้น ม.3

> ระดับชั้น ม.6

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Loading…

You may also like...