ข้อสอบ เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559-2563

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ

การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

ข้อสอบ เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง (ฉบับนักเรียน)
แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง (เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน)
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)

ข้อสอบ เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง (ฉบับนักเรียน)
แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง (เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน)
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)

ข้อสอบ เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง (ฉบับนักเรียน)
แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง (เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน)
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)

ข้อสอบ เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง (ฉบับนักเรียน)
แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง (เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน)
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)

ข้อสอบ เฉลย และเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง (ฉบับนักเรียน)
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
แบบทดสอบการเขียน (ฉบับนักเรียน)
แบบทดสอบการเขียน (ฉบับกรรมการ)
เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนการอ่านรู้เรื่องและการเขียน

ที่มา : สพฐ. และ สทศ.

You may also like...