คู่มือการจัดกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยใช้รูปแบบ “สนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน” (BBL) Playground for Children

กิจกรรมทางกาย (Physical Activity : PA) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพราะเด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการเล่น โดยอาศัยกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การเลือกกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเป็นสื่อในการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนสติปัญญาของเด็กอย่างเหมาะสมนั้น ต้องคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ และต้องมีความน่าสนใจ ตลอดจนมีความปลอดภัยและประหยัด ผู้วิจัยได้นำแนวคิดการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ด้วยการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และหลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สนามเด็กเล่น โดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน” (BBL- Playground) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยต่อไป

คู่มือการจัดกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยใช้รูปแบบ “สนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน” Brain-Based Learning (BBL) Playground for Children
อ.ดร.ชิตินทรีย์ บุญมา และคณะ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

You may also like...