คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้

[ ดาวน์โหลด ] คู่มือฝึกอบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
[ ดาวน์โหลด ] คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองที่เน้นทักษะชีวิต
[ ดาวน์โหลด ] คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญที่เน้นทักษะชีวิต
[ ดาวน์โหลด ] คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต

ผู้จัดทำ : โครงการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้สนับสนุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

You may also like...