คู่มือการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดีรวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการคัดเลือกกำหนดให้ใช้แบบประเมินและคู่มือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือและแบบประเมินนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียน ปก
นักเรียน คำนำ
นักเรียน สารบัญ
นักเรียน เนื้อหา
นักเรียน ข้อมูลนักเรียน
นักเรียน แบบประเมินนักเรียน

คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับก่อนประถม
โรงเรียนก่อนประถม ปก
โรงเรียนก่อนประถม คำนำ
โรงเรียนก่อนประถม สารบัญ
โรงเรียนก่อนประถม เนื้อหา
โรงเรียนก่อนประถม ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนก่อนประถม แบบประเมินโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนก่อนประถม แบบสรุปคะแนนการประเมินโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปก
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คำนำ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สารบัญ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื้อหา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แบบประเมินโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แบบสรุปคะแนนการประเมินโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

You may also like...