คู่มือพิธีการทางลูกเสือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้กำหนดพิธีการทางลูกเสือไว้ทุกประเภท ตั้งแต่ข้อ 280 ถึงข้อ 300 โดยเรียงลำดับตามประเภทลูกเสือ ตั้งแต่พิธีลูกเสือสารอง พิธีลูกเสือสามัญ พิธีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และพิธีลูกเสือวิสามัญ ซึ่งใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติพิธีการทางลูกเสือตลอดมา

คู่มือพิธีการทางลูกเสือเล่มนี้ ได้จัดเรียงลำดับพิธีการทางลูกเสือ โดยยึดกิจกรรมที่เข้าพวกเป็นกลุ่มในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ต่อเนื่องกันให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มองเห็นความเชื่อมโยง และความต่อเนื่องของพิธีการของลูกเสือแต่ละประเภทตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์ของพิธีการแต่ละประเภท ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้สนใจศึกษาค้นคว้าทางด้านพิธีการลูกเสือ เริ่มตั้งแต่การทาแกรนด์ฮาวล์ของลูกเสือสารอง พิธีเปิด – พิธีปิดประชุมกอง พิธีเข้าประจำกอง พิธีประดับดาวลูกเสือสำรอง พิธีส่งและรับตัวลูกเสือ และพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน 3 ท่อน และ 4 ท่อน โดยนาข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 มาเป็นแนวทาง และได้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากคู่มือ และเอกสารอื่นเพื่อนามาอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ เช่น สารานุกรมลูกเสือ คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือของคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทุกประเภท คู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ นอกจากนั้น ได้เพิ่มเติมเนื้อหา เสนอแนะแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับฯ และคู่มือ การฝึกอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนและความสะดวกในการปฏิบัติ สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษา และบริบทของการจัดกิจกรรมลูกเสือในปัจจุบัน ตลอดจนการใช้คำศัพท์ทางวิชาการ ตามคำแนะนาการเขียนคาทับศัพท์จากสานักงานราชบัณฑิตยสภา และการอ้างอิงจากเอกสารต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่นำเอกสารเล่มนี้ไปใช้ หากพบข้อบกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้ทราบเพื่อจะได้นาไปปรับปรุง แก้ไข ให้มีความถูกต้อง ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ที่เป็นผู้ริเริ่มแนวทาง การจัดทำ ขอบคุณท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลา ที่นาประสบการณ์ตรงที่มีมาร่วมมือกันพัฒนา ให้แนวทางและจัดทำคู่มือทางพิธีการลูกเสือในครั้งนี้ จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นนวัตกรรมทางการลูกเสือที่มีคุณค่า เป็นแนวทางสืบสานพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มงานพิธีการลูกเสือไทย เกิดประโยชน์ แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในสังคม สถานศึกษา องค์กรทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

You may also like...