ตัวอย่างบันทึกตรวจสอบหลักฐาน สำหรับการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว 21/2560 ที่จำเป็นต่อการบันทึก Log Book ของคุณครู

ตัวอย่างบันทึกตรวจสอบหลักฐาน สำหรับการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว 21/2560 ที่จำเป็นต่อการบันทึก Log Book ของคุณครู

ขอบพระคุณเพจ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง  และคุณครู Chakrit Luankathin ได้เผยแพร่ ตัวอย่างบันทึกตรวจสอบหลักฐาน สำหรับการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว21/2560  ที่จำเป็นต่อการบันทึก LogBook ของคุณครู

ที่มา : เพจ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง


เอกสารทั้งหมด ก.ค.ศ. ใช้สำหรับการประชุม เอกสารสำหรับประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรม LogBook (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)

ว21/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว22/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
รายละเอียดเอกสารการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
[ศธ0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ศธ0206.3/0636 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
[ศธ0206.3/0637 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
[ศธ0206.3/0638 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
[ศธ0206.3/0639 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ว20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
[ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561] รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561] ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารสำหรับประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ว 21/2560 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)

 • [PowerPoint] ว 21/2560 สพฐ.
 • [PowerPoint] ว 21/2560 สอศ.
 • [PowerPoint] ว 21/2560 สำนักงาน กศน.
 • [PowerPoint] ว 21/2560 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • [PowerPoint] ว 21/2560 สถาบันพัฒนาครู

PowerPoint การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)

 • [PowerPoint] การประเมินผลงานฯ
 • โปรแกรม LTeacher เวอร์ชัน 1.1 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 • โปรแกรม LTeacher ใช้สำหรับ Microsoft Office 2010 , 2013 และ 2016 เท่านั้น
 • [Excel] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม
 • เอกสารการอภิปราย Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
 • [PDF] เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher สำหรับประชุม
 • PowerPoint Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
 • [PowerPoint] Logbook Teacher สำหรับประชุม


สอบถามหลักเกณฑ์ฯ : 02-280-3223 หรือ 02-280-1029
สอบถามโปรแกรม Logbook : 02-280-2841
Email : it.otepc@gmail.com
Facebook Group : Logbook Teacher – บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู
ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์   http://test-lteacher.otepc.go.th

You may also like...