ตัวอย่างแผนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น

ตัวอย่างแผนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น

planning

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Download

[ดาวน์โหลดป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ประวัติศาสตร์ | หน้าที่พลเมือง
ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเพิ่มเติม


สำนักพิมพ์ พว. – สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

[ดาวน์โหลด] กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

[ดาวน์โหลด] กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

[ดาวน์โหลด] กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

[ดาวน์โหลด] กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

[ดาวน์โหลด] กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

[ดาวน์โหลด] กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

[ดาวน์โหลด] กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

[ดาวน์โหลด] กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

You may also like...