ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560)

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  เพื่อให้การศึกษาในระดับนี้มีมาตรฐานเดียวกัน  ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐  ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๓สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐เพื่อให้สถานศึกษาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต


โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร

โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาขึ้น  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  เป็นแนวทางในการกำหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร  บริบททางวัฒนธรรม  วิถีชีวิตทางสังคมของเด็ก  และได้มีการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติโดยได้ทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ทางโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารได้มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการจัดทำหลักสูตรครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร ที่ให้คำแนะนำปรึกษา และขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดทำ  คณะครูปฐมวัย  ที่ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี  จนหลักสูตรสถานศึกษาสำเร็จลุล่วงมา  ณ  โอกาสนี้

กลุ่มบริหารงานวิชาการปฐมวัย
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร

ดาวน์โหลดไฟล์ “หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑” โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกาฬสินธุ์ เขต 2

ขอขอบพระคุณ คุณครูสุรีรัตน์ บุญหล้า เป็นอย่างสูงครับ


โรงเรียนบ้านฝาผนัง

สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นำไปสู่การกำหนดทักษะสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรสำหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศต่อไป

โรงเรียนบ้านฝาผนัง จึงได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อใช้ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื่อให้สถานศึกษา นำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น

ปก [Doc , PDF]
คำนำ [Doc , PDF]
เนื้อหา [Doc , PDF]
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ [Doc , PDF]

ที่มา : โรงเรียนบ้านฝาผนัง
ขอขอบพระคุณ ท่านปรินทร์ ศรีษะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาผนัง เป็นอย่างสูงครับ

You may also like...