มติคุรุสภา ขยายเวลากลุ่มเทียบโอนฯ 9 มาตรฐาน กว่า 9 พันคน ขอใบอนุญาตฯ ได้ถึงปี 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีที่มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ เรียกร้องให้มีการขยายเวลาการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามข้อตาม ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ซึ่งกำหนดมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูเป็น 11 และกำหนดให้ ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรอง สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ คือตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ออกไปก่อนเนื่องจากนักศึกษาบางส่วน กังวลว่าจะไม่สามารถขอใบอนุญาตฯได้ ตามกำหนดเนื่องจาก ได้กำหนดระยะเวลาการเทียบโอนความรู้ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอเทียบโอนความรู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนข้อบังคับประกาศใช้ ให้เทียบโอนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ผู้ศึกษาอยู่ก่อนข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับ ให้เทียบโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับจากวันสำเร็จการศึกษา และ สำหรับคุณวุฒิที่ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ของผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ไม่สามารถเทียบโอนความรู้ได้

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า จากเงื่อนเวลาดังกล่าวและข้อมูลจากการดำเนินงานทำให้พบว่าในกลุ่มผู้ขอรับรองความรู้ ฯ จำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ผ่านการรับรองความรู้ ฯ โดยการวิธีเทียบโอน ทดสอบ และฝึกอบรม แต่ยังไม่ครบ 9 มาตรฐาน จำนวน 35,068 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ผ่านการรับรองความรู้ ฯ ครบ 9 มาตรฐาน มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแล้ว แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติการสอน และกลุ่มที่ 3 ผ่านการรับรองความรู้ ฯ ครบ 9 มาตรฐาน มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแล้ว แต่ปฏิบัติการสอนยังไม่ครบ 1 ปี ซึ่งใบอนุญาตปฏิบัติการสอนยังไม่หมดอายุ รวมจำนวน 9,042 คน

“ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ปัญหากรณีผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตฯ ไม่ทันภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และมีมติเห็นชอบให้ไม่ขยายเวลาการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯแก่ผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู แต่ยังไม่ครบ 9 มาตรฐาน เห็นชอบให้ขยายเวลาการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครบ 9 มาตรฐาน ซึ่งมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแล้ว แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติการสอน หรือปฏิบัติการสอนยังไม่ครบ 1 ปี ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2563 หากพ้นกำหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยได้ตั้งคณะทำงาน แก้ไขข้อบังคับดังกล่าวแล้ว” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์

loading…


You may also like...