รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 2560

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ

เอกสารประกอบการบรรยาย (สสวท.)

 • เอกสารประกอบการประชุม
  • ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
  • การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 •  
  3
  Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  

You may also like...