รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 2560

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ

เอกสารประกอบการบรรยาย (สสวท.)

  • เอกสารประกอบการประชุม
    • ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
    • การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

You may also like...