พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติ
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติ
[ ดาวน์โหลด ] พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
ดาวน์โหลด ] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แหล่งข้อมูล : http://asean-law.senate.go.th

You may also like...