อาเซียนศึกษา คู่มือหลักสูตรอาเซียน แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

อาเซียนศึกษา คู่มือหลักสูตรอาเซียน แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

คู่มือหลักสูตรอาเซียน
แนะนำ ASEAN Curriculum Sourcebook
แนวทางการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับประถมศึกษา
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน

You may also like...