อาเซียนศึกษา คู่มือหลักสูตรอาเซียน แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

อาเซียนศึกษา คู่มือหลักสูตรอาเซียน แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

คู่มือหลักสูตรอาเซียน
แนะนำ ASEAN Curriculum Sourcebook
แนวทางการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับประถมศึกษา
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับมัธยมศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน

  •  
    3
    Shares
  • 3
  •  
  •  
  •  

You may also like...