แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง) ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง) ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ดาวน์โหลด >>> ภาษาไทย ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> ศิลปะ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด >>> ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

You may also like...