แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนสู่สถานศึกษา
โดยเน้นการสร้างความตระหนัก การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน
จึงได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านค่ายเป็นการจัดกิจกรรมที่ ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพราะค่ายเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่จัดขึ้นใน
รูปของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่ อพัฒนาส่ งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ าน
การปฏิบัติจริงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างสูงสุด
อันจะเป็นพลังการขับเคลื่อน การพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และการสร้างศักยภาพให้แก่นักเรียนเป็นเรื่องสําคัญที่ มีผลต่อการเตรียมความพร้อมความเป็น
ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดทําเอกสารแนวทาง การจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ซึ่งเป็นแนวในการจัด
กิจกรรมที่ครูสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมได้ทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนและ
กิจกรรมค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในการอยู่ร่วมกับประชากรของประเทศต่างๆ ใน
ประชาคมอาเซียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณ สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน
(YPDC) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการอิสระ และผู้จัดการค่ ายสร้างสรรค์ซึ่ งเป็น
ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษาที่ ได้ผ่านการอบรมปฏิบัติการการจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ร่วม
วางแผนดําเนินการจัดค่ายและจัดค่ ายสําหรับเด็ก และสรุปบทเรียนจากการจัดค่ ายมาจัดทํา
เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียน
และผู้สนใจนําไปจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในการอยู่ร่วมกับประชากรของ
ประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนต่อไป

DOWNLOAD [ปกสี] [สำรอง]

You may also like...