แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

รับชมวิดีโอเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

สร้างเสริมทักษะการทำงาน

การประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในโรงเรียนเอกชน”
ภาคเช้า

ภาคบ่าย

You may also like...