แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ๔ H

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อปรับลดเวลาเรียนของผู้เรียนให้น้อยลง เพิ่มเวลารู้ให้มากขึ้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และมีการพัฒนา Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศ เพื่อนิเทศช่วยเหลือ สนับสนุน โรงเรียน ผู้บริหารและครู ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร เวลาเรียน และการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง (Head) ด้านคุณลักษณะและค่านิยม (Heart) ด้านทักษะปฏิบัติ (Hand) และด้านสุขภาพกาย (Health)

สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำ เอกสารแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ๔ H (Head Heart Hand Health) ขึ้น เพื่อให้ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้เป็น เครื่องมือในการนิเทศ ช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทั้งรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ๔ H (Head Heart Hand Health) นี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ ขับเคลื่อนการนำนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You may also like...