แบบฝึกคิดเลขในใจ 5 ระดับ และเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาแบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ 5 ระดับ แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1-5 และเฉลย สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิดคานวณของผู้เรียน

แบบฝึกคิดเลขในใจ 5 ระดับ และเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาแบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ 5 ระดับ แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1-5 และเฉลย สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิดคานวณของผู้เรียน ดังนี้
ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2
ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.2-ป.3
ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.3-ป.4
ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6
ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3

นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือการใช้เทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ โดยเรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณตามศักยภาพของตนเอง

[ ดาวน์โหลด ] คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ 5 ระดับ

[ ดาวน์โหลด ] แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1

[ ดาวน์โหลด ] แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2

[ ดาวน์โหลด ] แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3

[ ดาวน์โหลด ] แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4

[ ดาวน์โหลด ] แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 5

[ ดาวน์โหลด ] คู่มือการใช้เทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์

You may also like...