โครงสร้างการทดสอบความสามารถในการอ่าน [Test Blueprint Reading Test RT สอบการอ่าน ป.1 ปี 2561]

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน มาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะ องค์ประกอบ รูปแบบข้อสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตามที่ สทศ.สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินด้านการอ่านที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เขตพื้นที่และสถานศึกษาได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 ทุกสังกัดทั่วประเทศ สามารถดาวน์โหลด กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ป.1 ได้แล้ว

You may also like...