ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ ให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียน
ที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศในปีการศึกษา ๒๕๕๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน
ในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑

ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ จะครอบคลุมมิติทั้งด้านระเบียบวิธีการประเมินผลที่ผู้เกี่ยวข้องต้องถือปฏิบัติ
บนพื้นฐานเดียวกัน และด้านเทคนิควิธีการประเมินผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา และส่งเสริมการนำผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ผลของ
การวัดและประเมินจะต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมในการฉายภาพผลการเรียนรู้ที่แท้จริง
ของผู้เรียน เนื้อหาของชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย

เรื่องที่ ๑ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เรื่องที่ ๒ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เรื่องที่ ๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
สาขา คณาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการ
ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ
เอกสารชุดนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังว่าชุดฝึกอบรมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ควบคู่
ไปกับการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ
มีทักษะกระบวนการคิด เป็นคนดีมีคุณธรรม และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แหล่งข้อมูล : www.learn.in.th

You may also like...