คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับอนุมัติจากคุรุสภาในการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 รับจำนวน 180 คนเท่านั้น

[อ่าน] ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
[อ่าน] ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
[อ่าน] ใบสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามคุณสมบัติพร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับดังนี้

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
3.สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
4.สําเนาใบแสดงผลการเรียนและเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
5.สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด
6.สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด
7.สําเนาสัญญาจ้างให้ดํารงตําแหน่งครู จนถึงวันที่รับสมัครหรือสําเนาสมุดประจําตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจําหน่ายออก จํานวน 1 ชุด
8.สําเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันในวันที่รับสมัคร

ข้อมูลการติดต่อ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 7131

แหล่งข้อมูล : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Loading…

  •  
    3
    Shares
  • 3
  •  
  •  
  •  

You may also like...

error: Content is protected !!