เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และประกาศการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

You may also like...